Disclamer

  Deze website is een uitgave van WIK Wemeldinge. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen WIK Wemeldinge en gebruiker van deze site.
  De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden opgesteld door WIK Wemeldinge wanneer hij gebruik maakt van deze site.
  WIK Wemeldinge verleent aan de gebruiker een niet overdraagbaar en niet-exclusieve gebruiksrecht van deze site. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
  WIK Wemeldinge kan de aard van de site, de inhoud van de site en de beschikbaarheid van de site aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.
  De gebruiker dient de toegangscode(s) tot deze site vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De gebruiker is zelf verplicht om de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden. WIK Wemeldinge kan de gebruiker incidenteel verzoeken om zijn gegevens op feitelijke juistheid en volledigheid te controleren. Periodiek wordt gecontroleerd of de gebruiker de toegangscode(s) aan anderen beschikbaar heeft gesteld.
  Hoewel WIK Wemeldinge met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. WIK Wemeldinge kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite. WIK Wemeldinge kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.
  Wanneer een gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.
  Deze worden vastgelegd om de werking van deze website mogelijk te maken. Met datzelfde doel gebruikt deze site ook cookies.

  WIK Wemeldinge is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen.
  De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite, het reactieforum. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden
  WIK Wemeldinge behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn om in hetgeen door de gebruiker aan WIK Wemeldinge ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is WIK Wemeldinge gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. WIK Wemeldinge is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
  Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor het maken van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere (openbare) aanprijzing
  van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten.
  WIK Wemeldinge is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. WIK Wemeldinge is nimmer tot enige schadevergoeding
  gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.
  WIK Wemeldinge is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien de gebruiksvoorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de gebruiker na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van de site (inloggen) accepteert de gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
  Indien de gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de site is het WIK Wemeldinge toegestaan om de toegang van de gebruiker tot de site, zonder verdere berichtgeving, te beëindigen.
  De gebruiker geeft WIK Wemeldinge nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. Indien de gebruiker expliciet aangeeft over andere aanbiedingen van WIK Wemeldinge geïnformeerd te willen worden, kunnen persoonsgegevens ook voor deze doeleinden worden gebruikt.
  De wijze waarop WIK Wemeldinge, de uitgevers, omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de
  privacyverklaring.
  Op het gebruik van deze site is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.
  http://www.wikwemeldinge.nl/ is een product van WIK Wemeldinge. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens op de computer die 
  bijvoorbeeld onthouden met welk e-mailadres en wachtwoord de gebruiker de laatste keer was ingelogd. WIK Wemeldinge verstrekt geen gegevens van gebruikers aan derden, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om is gevraagd en de gebruiker daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.